Dokumenty korporacyjne

 

dokument link do pobrania
Statut Spółki – Tekst jednolity Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Pobierz
Regulamin Zarządu Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Pobierz
Regulamin Komitetu Audytu Pobierz
Polityka dywidendowa Pobierz
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Pobierz
Oświadczenie o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze Pobierz
Polityka i Procedury wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądów sprawozdań finansowych Pobierz
Polityka wynagrodzeń R22 Pobierz