Wybrane dane finansowe

W związku z dużą zmiennością w zakresie stóp procentowych oraz kursów walutowych, Spółka w ramach doprecyzowania danych zawartych w nocie nr 20 do Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r., prezentuje poniżej szczegółowy harmonogram spłat kredytów bankowych oraz symulację płatności odsetkowych z ich tytułu do końca trwania umów kredytowych, uwzględniające rzeczywiste parametry (WIBOR, EURIBOR i kurs EUR/PLN) za Q3 2022, a w kolejnych okresach symulacji przyjęto do symulacji dane aktualne na dzień poprzedzający publikację niniejszych danych (20 października).

 

Założenia

Q3 2022 > Q4 2022
WIBOR 3M 6,970% 7,360% Rzeczywisty za Q3 2022 oraz WIBOR 3M z dnia 19.10.2022 dla kolejnych okresów
EURIBOR 3M 0,000% 1,462% Rzeczywisty za Q3 2022 oraz EURIBOR 3M z dnia 19.10.2022 dla kolejnych okresów
Kurs EUR/PLN 4,7787 4,7955 Rzeczywisty za Q3 2022 oraz średni kurs NBP z dnia 20.10.2022 r. dla kolejnych okresów

 

Wartość rat kapitałowych oraz odsetek

Okres Q3 2022 Q4 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Raty kapitałowe [mln PLN] 5,6 9,1 41,1 53,9 45,2 112,3 14,0 51,4
w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]* 0,9 4,3 22,2 22,6 21,3 17,8 14,0 51,4
Odsetki [mln PLN] 5,4 5,4 20,3 16,9 13,4 10,1 2,2 1,7
w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN]* 1,4 1,4 5,4 4,5 3,6 2,8 2,2 1,7
Razem obsługa zadłużenia [mln PLN] 11,0 14,5 61,4 70,8 58,6 122,4 16,2 53,0

*Wartość wyrażona w PLN wg kursów z tabeli z założeniami

 

Wartość zadłużenia kredytowego

Na koniec okresu Q3 2022 Q4 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Saldo długu [mln PLN]* 326,9 317,8 276,7 222,8 177,6 65,3 51,4 0,0
w tym kredyty zaciągnięte w euro [mln PLN] 153,6 149,2 127,1 104,4 83,2 65,3 51,4 0,0

* Saldo wyłącznie z umów kredytowych aktywnych na dzień 20 października 2022r, tj. z wyłączeniem leasingu i nie pomniejszone o środki pieniężne

 

Pobierz te dane