Dywidendy

Zarząd R22 S.A. zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podział zysku netto za 2018/2019 r. obr. i wypłatę części zysku w formie dywidendy. Zgodnie z propozycją Zarządu dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,30 zł, a łączna wartość wypłacanej dywidendy wyniesie 4,32 mln zł.

W latach poprzednich spółka nie wypłacała dywidendy. Poniżej opisano politykę dywidendową przyjętą 9 września 2019 r.

 

Polityka dywidendy

Zgodnie z polityką dywidendową Zarząd R22 będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej R22, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Przy rekomendacji podziału zysku netto R22 S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną sytuację finansową i płynnościową R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 oraz istniejące i przyszłe zobowiązania.

Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 r. i obowiązuje przez okres pięciu lat obrotowych, włącznie z rokiem obrotowym obejmującym okres 01.07.2018 – 30.06.2019.

Polityka dywidendy została przyjęta przez Zarząd R22 w dniu 9 września 2019 r. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie R22 S.A.