R22 rozpoczyna IPO

Grupa R22, dynamicznie rosnąca grupa spółek technologicznych prowadząca działalność w bardzo perspektywicznych obszarach e-gospodarki, opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO). Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji ok. 80 mln PLN brutto i wprowadzenie akcji na rynek regulowany (podstawowy) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Całkowita wartość oferty publicznej, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych, wyniesie ok. 120 mln PLN brutto…

Pobierz komunikat prasowy

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski ccgroup

tel. +48 531 613 067, e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki R22 S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich
dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (http://www.r22.pl/) jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego (http://www.haitongib.com/pl/).