Raport bieżący 11/2019

Temat
Realizacja skupu akcji własnych R22 oraz ustalenie jednostkowej ceny nabycia oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki R22 spółka akcyjna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie R22 zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych R22 i określenia zasad nabywania akcji własnych _”Uchwała NWZ R22″_, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki H88 S.A. podjęło w dniu dzisiejszym Uchwałę w sprawie skupu akcji własnych spółki R22 oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji R22 _”Uchwała ZWZ H88″_.

Wskutek podjęcia Uchwały ZWZ H88 na warunkach zgodnych z Uchwałą NWZ R22, doszło do spełniania warunku koniecznego do uruchomienia skupu akcji własnych Spółki przez H88 S.A. _”H88″_. Na mocy Uchwały ZWZ H88 postanowiono o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 2.115.161,83 zł _słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden 83/100 złotych_ w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd H88 podjął uchwałę w sprawie określenia ceny nabycia oraz maksymalnej liczby nabywanych akcji Emitenta _”Uchwała Zarządu H88″_. W ramach programu skupu akcji Spółki w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki ustalono, że:
a_ maksymalna liczba nabywanych akcji Emitenta wynosi 80.000 _słownie: osiemdziesiąt tysięcy_;
b_ cena nabycia za jedną akcję Spółki wynosi 25 zł _słownie: dwadzieścia pięć złotych_, natomiast łączna cena nabycia wszystkich akcji Spółki przy uwzględnieniu zapisów na maksymalną liczbę akcji wynosi 2.000.000,00 zł _słownie: dwa miliony złotych_.

W związku z faktem, iż skuteczność Uchwały Zarządu H88 została uzależniona od otrzymania zgody Rady Nadzorczej H88 na dokonanie skupu akcji Emitenta na wskazanych w niniejszej uchwale warunkach, Zarząd H88 uzyskał w dniu dzisiejszym przedmiotową zgodę.

Emitent oraz H88 przystępują do dokonania czynności mających na celu ogłoszenie przez H88 zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki _”Zaproszenie”_, zawierających szczegółowe terminy i warunki skupu akcji Emitenta. Po ukończeniu wskazanych czynności Emitent przekaże do wiadomości publicznej niezwłocznie pełną treść Zaproszenia.