Raport bieżący 11/2021

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R22 S.A. w dniu 9 czerwca 2021

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z 2020 r. poz. 2080, z 2021r. poz. 355, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 czerwca 2021 roku.

Załączniki
R22_S.A._wykaz_akcjonariuszy_ponad_5%_ZWZ_09.06.2021