Raport bieżący 12/2017

Temat

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Trigon Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie _”Trigon”_ umowę dotyczącą pełnienia przez Trigon funkcji animatora Spółki _”Umowa”_ na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie _”GPW”_.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązywać będzie od pierwszego dnia notowań akcji Spółki na rynku GPW, o ile Zarząd GPW nie wyrazi sprzeciwu co do wykonywania funkcji animatora na podstawie zawartej Umowy.
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.