Raport bieżący 13/2018

Temat

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/18

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 25.01.2018 roku Spółka zawarła ze swoją spółką zależną Vercom S.A. umowę objęcia 36.785 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C o numerach od C00001 do C36785 spółki Vercom S.A., o wartości nominalnej 1 złoty każda, czyli łącznej wartości nominalnej 36.785 złotych, za cenę emisyjną 407,77 złotych każda, czyli łączną cenę emisyjną 14.999.819,45 złotych, zgodnie z Uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vercom S.A. z 22.01.2018 roku. Powyższą uchwałą został dokonany również podział akcji Vercom S.A. w stosunku 1:100. W związku z tym 1 akcja Vercom o wartości nominalnej 100 złotych zostanie wymieniona na 100 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 złoty każda. Powyższe objęcie akcji Vercom przez Spółkę jest zrealizowaniem przez Spółkę jednego z celów emisji, wskazanych w prospekcie emisyjnym Spółki. W wyniku powyższego objęcia akcji oraz po wpisaniu zmiany statutu Vercom S.A. obejmującego podział akcji i podwyższenie kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka będzie posiadać 252.685 akcji Vercom S.A., stanowiących 71,06% udziału w kapitale zakładowym oraz 252.685 głosów na walnym zgromadzeniu Vercom S.A. stanowiących 71,06% ogółu liczby głosów.