Raport bieżący 13/2022

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ R22 S.A. w dniu 27.06.2022 roku

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 06 czerwca 2022 roku

Załączniki
22_06_12_akcjonariusze_powyzej_5%_na_ZWZ_R22_S.A._w_dn._06.06.2022