Raport bieżący 14/2017

Temat

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _”GPW”_ na podstawie Uchwały nr 1552/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda: _i_ 5.000.000 akcji serii A, _ii_ 5.500.000 akcji serii B, _iii_ 180.000 akcji serii C, _iv_ 3.500.000 akcji serii D _pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki_ oraz _v_ 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.