Raport bieżący 15/2017

Temat

Rejestracja akcji w KDPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 _wraz z jego korektą opublikowaną w dniu dzisiejszym_, Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że zgodnie z otrzymanym komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dokonuje się rejestracji 8.978.404 akcji Spółki oznaczonych kodem PLR220000018 z dniem 28 grudnia 2017 roku.