Raport bieżący 15/2018

Temat

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę z Grupy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 09.02.2018 r. spółka zależna H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”H88″_ zawarła jako kupujący z KODIKA sp. z o.o. jako sprzedającym,
umowę sprzedaży udziałów SEOFABRYKA sp. z o.o. _”Umowa”_. Przedmiotem Umowy jest nabycie przez H88 wszystkich udziałów tj. 100 udziałów, spółki SEOFABRYKA sp. z o.o. _”Seofabryka”_, dających 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Seofabryka, od jej jedynego wspólnika KODIKA sp. z o.o. _”Kodika”_.

Cenę sprzedaży za wszystkie udziały _100 udziałów_ Seofabryka ustalono na kwotę 2.811.743,29 złotych. Przejście własności udziałów uzależnione jest od zapłaty całości ceny, której płatność ustalono na 7 dni.

H88 ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: _i_ nie przedłożenia przez Kodika i jej jedynego wspólnika odpisów aktów notarialnych o poddaniu się przez nich egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, w celu zabezpieczenia przez nich zakazu konkurencji _zobowiązali się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do H88 przez okres 4 lat od dnia zawarcia Umowy_, _ii_ niezakończenia skutecznie procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Kodika, które to podwyższenie pokryte zostało wkładem niepieniężnym w postaci wszystkich udziałów Seofabryka. W przypadku odstąpienia H88 może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500.000 zł oraz dochodzić naprawy szkody ponad tą kwotę.

Seofabryka koncentruje się na usługach SEO i SEM, realizując obecnie ok. 2 mln zł przychodu rocznie, świadcząc usługi na rzecz kilkuset klientów z sektora MŚP. Usługi SEO i SEM stanowią ważny element usług dodanych świadczonych w segmencie hostingu. W wyniku transakcji Grupa R22 zyskuje nie tylko nowych odbiorców usług związanych z marketingiem w wyszukiwarkach, ale także kompetencje, dzięki którym będzie mogła jeszcze efektywniej realizować wewnętrznie zadania dla wszystkich marek z grupy.