Raport bieżący 16/2018

Temat

Rejestracja podwyższenia kapitału i objęcie akcji przez Członka Zarządu w Spółce Zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 14.02.2018 roku zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Oxylion S.A. z kwoty 1.300.750 zł do kwoty 1.313.750 zł tj. o kwotę 13.000 zł, poprzez utworzenie 260 nowych nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii E, które zostały objęte przez Członka Zarządu Oxylion S.A. W wyniku wpisanego podwyższenia kapitału zakładowego Oxylion S.A. posiadane przez Spółkę 25.941 akcji Oxylion S.A. stanowi 98,73% udziału w kapitale zakładowym oraz 98,73% ogółu liczby głosów na walnym zgromadzeniu.