Raport bieżący 16/2020

Temat
Informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy R22

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ w związku zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych _ESMA_ oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informuje o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Priorytetem R22 jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej R22. W związku z tym wszyscy pracownicy mają możliwość pracy zdalnej, co nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej R22, jakość obsługi klientów oraz obsługę procesów sprzedażowych, które w zdecydowanej większości prowadzone są przez Internet.

Spółka obserwuje zwiększone wykorzystanie kanałów komunikacji cyfrowej z klientami, w szczególności:
– około 3-krotny wzrost ruchu SMS obserwowany w ostatnim tygodniu _11-17 marca br._ względem średniego poziomu ruchu od początku roku _segment omnichannel communication_
– wzrost o około 50% ruchu na platformie VoIP względem średniego poziomu ruchu od początku roku _segment telekomunikacja_

Spółka nie odczuwa negatywnego wpływu bieżącej sytuacji na sprzedaż usług i narzędzi oferowanych przez Grupę Kapitałową R22. Poza opisanym powyżej wzrostem ruchu komunikacji cyfrowej Spółka obserwuje również zwieszone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę m.in. wirtualne centralki. Produkty te nie stanowią jednak istotnego źródła przychodów Grupy. Kanał internetowy jest głównym kanałem sprzedaży rozwiązań R22.

Najpoważniejszym ryzykiem biznesowym dla Spółki, związanym z aktualną pandemią, jest możliwość zwiększonej liczby niewypłacalności w branżach bezpośrednio dotkniętych tą sytuacją. Grupa Kapitałowa R22 świadczy usługi dla klientów z praktycznie wszystkich branż gospodarki, co w istotny sposób dywersyfikuje to ryzyko. W ocenie Spółki, wiele firm może obecnie kłaść zwiększony nacisk na komunikację online ze swoimi klientami oraz wzrost znaczenia e-commerce w handlu detalicznym.

Jednocześnie spółka Profitroom S.A. obserwuje spadek rezerwacji wykonywanych za pomocą modułu Booking Engine, co wynika z istotnego spadku ruch turystycznego i biznesowego w hotelach i ma wpływ na wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Profitroom. Profitroom S.A. jest spółką stowarzyszoną Emitenta, w której Emitent posiada 29,42% akcji. W związku z tym wyniki tej spółki nie są na ten moment konsolidowane, ani nie mają wpływu na cashflow Emitenta. Spółka zakłada, że jest to sytuacja przejściowa i prawdopodobny jest scenariusz zwiększonej ilości rezerwacji lokalnych w sezonie letnim.

Spółka zakłada, że obecna sytuacja na rynku komunikacji online jest przejściowa i związana jest z komunikacją kryzysową prowadzoną zarówno przez przedsiębiorstwa jak i samorządy. Jednak w długim terminie może korzystnie wpłynąć na tempo cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych w wielu branżach, co może przełożyć się na zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne oferowane przez Grupę Kapitałową R22.