Raport bieżący 17/2020

Temat
Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że Vercom S.A. _”Vercom”_, spółka zależna Emitenta, otrzymała „Interpretację indywidualną” przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych oraz zagadnień związanych z preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej _”Ulga IP Box”_.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej _”Organ”, „KIS”_ potwierdził prawidłowość stanowiska Spółki w zakresie wszystkich zagadnień przedstawionych we wniosku Vercom o wydanie interpretacji.

KIS za prawidłowe uznał stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, że:

– działalność Vercom, w ramach której stworzył i rozwija Produkty Platforma Redlink i Platforma EmailLabs, spełnia przesłanki uznania za działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych _”UPDOP”_;
– Produkty Platforma Redlink i Platforma EmailLabs stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 24d ust. 2 pkt 8 UPDOP, co do których Vercom jest i będzie uprawniony stosować preferencyjne opodatkowanie, tzw. ulgę IP Box;
– Vercom prawidłowo kalkuluje i będzie kalkulować wskaźnik Nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 UPDOP, w odniesieniu do Produktów Platforma Redlink i Platforma EmailLabs;
– Vercom prawidłowo rozpoznaje i kalkuluje dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Spółka zaznacza, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny dotyczył platform komunikacji Redlink _w tym rozwiązania Mobile Push_ oraz EmailLabs.

Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej w wysokości 5% będzie miało istotny wypływ na wyniki finansowe Vercom oraz skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej R22. W odniesieniu do wyniku za 12 miesięcy roku 2019, wpływ ten Spółka szacuje na 1,2 mln zł oszczędności podatkowych. Spółka zaznacza, że w dotychczasowych sprawozdaniach finansowych nie stosowała Ulgi IP Box i zostanie uwzględniona ona w najbliższym sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 31 marca 2020 r., którego publikacja zaplanowana jest na 19 maja 2020 r.