Raport bieżący 18/2019

Temat
Informacja o wyniku programu skupu akcji własnych Spółki realizowanego w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. oraz 15/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych R22 S.A. _”Spółka”_ oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji R22 S.A., Zarząd Spółki, informuje o wynikach przeprowadzanego programu skupu akcji Spółki przez H88 S.A. _”H88″_ w ramach ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży _”Program Skupu”_.

W związku z realizacją Programu Skupu nabytych zostanie 80.000 akcji na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,02 zł każda, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLR220000018 _”Akcje Własne”_. Akcje Własne zostaną nabyte przez H88 po cenie 25 zł za jedną Akcję Własną tj. za łączną cenę 2.000.000 zł.

Nabywane Akcje Własne stanowią 0,56% kapitału zakładowego Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Nabywanym przez H88 Akcjom Własnym odpowiada 80.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym zgodnie z art. 362 § 4 w zw. z art. 364 § 2 H88 nie może wykonywać praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnienia do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych to 3 lipiec 2019 r. Transakcja nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank S.A. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży w ramach Programu Skupu wyniosła 13 075 289. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki do sprzedaży w ramach Programu Skupu przekroczyła łączną liczbę akcji, którą H88 zamierzała nabyć w ramach Programu Skupu, H88 dokonała proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w punkcie 10 dokumentu ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99.39%.