Raport bieżący 18/2020

Temat
Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Vercom S.A. o podziale zysku za 2019 rok obrotowy oraz skupie akcji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 12.05.2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie _”ZWZ”_ spółki zależnej Vercom S.A. _”Vercom”_.

ZWZ Vercom podjęło między innymi uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 r. w wysokości 14,86 mln zł i przeznaczeniu 10,33 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy Vercom oraz przeznaczeniu 4,53 mln zł na kapitał zapasowy.

ZWZ Vercom podjęło uchwałę o wypłacie i wysokości dywidendy w łącznej kwocie 10.327.572,00 złotych, tj. 69,5% zysku netto za rok obrotowy 2019 Vercom. Termin wypłaty dywidendy ZWZ Vercom ustaliło na dzień 15.05.2020 roku.

Obecnie Spółka posiada 71,65% akcji Vercom, w związku z podjętymi przez ZWZ Vercom uchwałami Spółka otrzyma w drodze dywidendy kwotę 7 281 972,00 zł.

Ponadto ZWZ Vercom podjęło uchwałę o skupie 11.529 akcji własnych Vercom od R22 S.A. za wynagrodzeniem w wysokości 382,47 zł za jedną akcję, tj. łącznym wynagrodzeniem w wysokości 4.409.496,63 złotych. Zgodnie z decyzją ZWZ Vercom, nabyte akcje własne Vercom zostaną niezwłocznie umorzone. W wyniku skupu akcji własnych Vercom i ich umorzenia udział Spółki w akcjonariacie Vercom spadnie z 71,65% do 70,51%.