Raport bieżący 19/2020

Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1_ – 2_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ zwołuje na dzień 18 sierpnia 2020 roku, na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

Załączniki

Polityka_wynagrodzen_R22_S.A.

R22_NWZ_ogloszenie_16.07.2020

R22_S.A._Projekty_uchwal_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_18.08.2020_ogloszenie_16.07.2020

R22_S.A._RegulaminWalnegoZgromadzenia

R22_ogolna_informacja_o_ilosci_akcji_i_glosow_NWZ_18.08.2020_ogloszenie_16.07.2020

R22_S.A._Formularz_do_glosowania_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_18.08.2020_draft_ogloszenie_16.08.2020

wzor_pelnomocnictwa_i_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_NWZ_18082020