Raport bieżący 20/2020

Temat
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej R22 S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz zapewniając akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym informuje że w dniu dzisiejszym została do Spółki zgłoszona kandydatura Pani Mileny Olszewskiej – Miszuris na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona przez akcjonariusza Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2025 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2030 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2035 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2040 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2045 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2050 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2055 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego oraz Aegon PPK 2060 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Polska _”Fundusze”_.
Jednocześnie Spółka informuje, że kandydatka wyraziła pisemną zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia, w tym oświadczenie o spełnianiu przez kandydatkę kryteriów niezależności.
W załączeniu do raportu bieżącego Spółka przedstawia życiorys zawodowy kandydatki.

Załączniki
CV_Milena_Olszewska_Miszuris