Raport bieżący 21/2022

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki zawiadomienia o stanie posiadania od Jacka Ducha, Jakuba Dwernickiego, Roberta Dwernickiego, Sebastiana Góreckiego i Daniela Dwernickiego w związku z wygaśnięciem po okresie 5 lat porozumienie z dnia 18 sierpnia 2017r. zawartego między nimi regulującego zasady ładu korporacyjnego w Spółce – treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
22_08_22_zawiadomienie_UoOP_J.Dwernicki
22_08_22_zawiadomienie_UoOP_J.Duch
22_08_22_zawiadomienie_UoOP_R.Dwernicki
22_08_22_zawiadomienie_UoOP_D.Dwernicki
22_08_22_zawiadomienie_UoOP_S.Gorecki