Raport bieżący 23/2020

Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej R22 S.A. na kolejną (drugą) kadencję

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej R22 S.A. z dniem 17 sierpnia 2020 r., były to następujące osoby – p. Jacek Duch, p. prof. Wojciech Cellary, p. Magdalena Dwernicka, p. Katarzyna Nagórko i p. Włodzimierz Olbrycht. Dnia 18 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało czterech członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną _drugą_ trzyletnią kadencję, są to p. prof. Wojciech Cellary, p. Jacek Duch, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, p. Milena Olszewska – Miszuris i p. Katarzyna Nagórko. Akcjonariusz p. Jacek Duch w ramach uprawnień osobistych przewidzianych w § 12 ust.5 pkt 1 Statutu powołał na Członka Rady Nadzorczej Spółki p. Magdalenę Dwernicką. Nowa kadencja członków Rady Nadzorczej będzie trwała do dnia 18 sierpnia 2023 roku, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emitenta za 2023 rok.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej _drugiej_ kadencji wchodzą:
Wojciech Cellary – Członek niezależny
Jacek Duch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Dwernicka
Milena Olszewska – Miszuris – Członek niezależny
Katarzyna Nagórko – Członek niezależny

Aktualne życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy powołani członkowie wyrazili pisemne zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki składając stosowne oświadczenia.
Zgodnie z oświadczeniami złożonymi wcześniej przez każdego z wybranych członków Rady Nadzorczej, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Żaden z nowo wybranych członków nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Trzech powołanych członków Rady Nadzorczej, tj. p.prof. Wojciech Cellary, p. Milena Olszewska – Miszuris oraz p. Katarzyna Nagórko spełniają kryteria niezależności i złożyli w tym zakresie stosowne oświadczenia.

Załączniki

Wojciech_Cellary_zyciorys
Magdalena_Dwernicka_zyciorys_zawodowy
Katarzyna_Nagorko_zyciorys_zawodowy
DuchJacek_zyciorys_zawodowy
CV_Milena_Olszewska_Miszuris