Raport bieżący 25/2019

Temat
Korekta raportu okresowego Grupy R22 za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego opublikowanego w dniu 20 maja 2019 r.

Podstawa prawna
Inne uregulowania
§ 15 ust. 4 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757)

Treść raportu:
W związku z dokonaniem korekty raportu okresowego Grupy R22 za III kwartał 2018/ 2019 roku obrotowego opublikowanego w dniu 20 maja 2019 roku _Raport_, Zarząd R22 S.A. _Emitent lub Spółka_ informuje że wprowadzone do Raportu korekty dotyczą:

– dodania informacji o fakcie, że Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych _strona 37 Raportu_;

– uzupełnienia informacji o dokonanych transakcjach na akcjach przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki oraz przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę _strona 47 Raportu_;

– dodania szczegółowego opisu stanu akcjonariatu poprzez umieszczenie informacji o liczbie akcji posiadanych przez akcjonariuszy, procentowego udziału posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki, liczbę głosów z nich wynikającą oraz procentowy udział posiadanych przez nich akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki _strona 46 Raportu_;

– dodanie informacji o istotnym toczącym się postępowaniu w zakresie wierzytelności Spółki _strona 38 Raportu_;

Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowany raport okresowy Grupy R22 za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego.