Raport bieżący 26/2019

Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dalej jako „Spółka” podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020 roku:

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018/ 2019, tj. za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. – 5 września 2019 roku
2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał, tj. za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. – 18 listopada 2019 roku
3. Skonsolidowany raport półroczny, tj. za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. – 25 lutego 2020 roku
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. – 19 maja 2020 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał, tj. za okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. – 18 sierpnia 2020 roku
6. Skonsolidowany raport kwartalny za V kwartał, tj. za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. – 17 listopada 2020 roku

Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dalej „Rozporządzenie”, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie skonsolidowane raporty będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i VI kwartał roku obrotowego 2019/2020.Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.