Raport bieżący 28/2018

Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie inwestycji przez spółkę zależną Vercom S.A. w spółkę Appchance sp. z o.o. sp.k.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 11.06.2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zakończenie negocjacji i zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną Vercom S.A. z Appchance sp. z o.o. sp.k. i jej wspólnikami.

Treścią opóźnianej informacji poufnej było zawarcie przez spółkę zależną Vercom S.A. w dniu 11.06.2018 roku listu intencyjnego rozpoczynającego negocjacje w przedmiocie inwestycji przez Vercom S.A. w spółkę Appchance sp. z o.o. sp.k. List intencyjny przewidywał rozpoczęcie negocjacji w zakresie inwestycji w spółkę Appchance sp. z o.o. sp.k. po jej przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zapewnienie Vercom S.A. nabycia części udziałów od wspólników i objęcie udziałów poprzez dwukrotne podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekształconej, celem osiągnięcia łącznie 39% kapitału zakładowego, z opcją zwiększenia tego zaangażowania w roku 2020 do 64% kapitału zakładowego. List intencyjny przewidywał wyłączność na prowadzenie negocjacji przez okres 3 miesięcy od jego podpisania.