Raport bieżący 29/2019

Temat
Przyjęcie Polityki dywidendowej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje że dnia 9 września 2019 roku podjął uchwałę nr 8/ 2019 w sprawie przyjęcia Polityki dywidendowej w Spółce, która stanowi Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu z dnia 09.09.2019 r.

Zgodnie z przyjętą Polityką dywidendową Zarząd R22 S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej R22 S.A., przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Przy rekomendacji podziału zysku netto R22 S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną sytuację finansową i płynnościową R22 S.A. i Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz istniejące i przyszłe zobowiązania.
Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 r. i obowiązuje przez okres pięciu lat obrotowych, włącznie z rokiem obrotowym obejmującym okres 01.07.2018 – 30.06.2019.

Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie R22 S.A.

Załączniki
Polityka_dywidendowa_R22_S.A._09.09.2019