Raport bieżący 3/2017

Temat

Korekta raportu ws rejestracja akcji w KDPW

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym koryguje treść aportu bieżącego nr 3/2017 r. opublikowanego w dniu 15 grudnia 2017 roku. Treść raportu powinna brzmieć jak poniżej, wskazana podstawa prawna pozostaje bez zmian:
„Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że otrzymał uchwałę nr 858/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ z dnia 14 grudnia 2017 r., na podstawie której : – Spółka otrzymała status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;
– postanowiono o rejestracji w dniu 18 grudnia 2017 r. 1.701.596 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLR220000018;
– postanowiono o rejestracji 8.978.404 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,02 każda, z czego: _i_ 5.000.000 akcji serii A, _ii_ 3.798.404 akcji serii B i _iii_ 180.000 akcji serii C, oraz oznaczyć je kodem PLR220000018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz nie wcześniej niż z dniem dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym akcji, o których mowa powyżej. Ponadto, zarejestrowanie tych akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z uchwała KDPW, w przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku części akcji Spółki oznaczonych kodem PLR220000018, zarejestrowanie pod tym kodem akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.”