Raport bieżący 30/2019

Temat
Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna („Spółka”) informuje że dnia 9 września 2019 roku podjął uchwałę nr 9/ 2019 w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosków i rekomendacji w sprawie:
1/ podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.,
2/ wypłaty części zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019 r. na poczet dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki proponuje, aby zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w wysokości 4 901 000,00 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych) podzielić w następujący sposób:
a) kwotę 4 230 000,00 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 30 groszy,
b) kwotę 671 000,00 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
W uchwale Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na dzień 15 października 2019 oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 22 października 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki dokona oceny przedłożonych wniosków Zarządu Spółki oraz zaopiniuje stosowny projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.