Raport bieżący 31/2019

Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/ 2019 z dnia 9 września 2019 r., Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje że dnia 10 września 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę i dokonała oceny wniosków Zarządu Spółki w sprawie:
1/ podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.,
2/ wypłaty części zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019 r. w wysokości 4 230 000,00 PLN na poczet dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i przeznaczeniu kwoty w wysokości 671 000,00 PLN na kapitał zapasowy Spółki i podjęła w tym przedmiocie uchwałę i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwał zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez Zarząd.

W przedmiotowych wnioskach Zarząd Spółki zaproponował, aby zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w wysokości 4 901 000,00 _cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych_ przeznaczyć w wysokości 4 230 000,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 30 groszy, a kwotę 671 000,00 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza zaopiniowała również pozytywnie rekomendację Zarządu w sprawie ustalenia dnia dywidendy na 15 października 2019 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 22 października 2019 r.Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 – 30.06.2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.