Raport bieżący 32/2019 Korekta

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A. – Korekta w zakresie załączników

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_ informuje, że w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 października 2019 r. zawartym w raporcie nr 32/2019 z dnia 10.09.2019 r., znalazła się omyłka pisarska, jako Dzień Rejestracji wskazano 23 września 2019 r. w miejsce którego powinien być wskazany jako dzień rejestracji 22 września 2019 r., natomiast w Informacji o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znalazł się błąd w dacie w nagłówku, w miejsce 8 października 2019 powinno być 10 września 2019.
W związku z powyższym Spółka ponownie załącza wszystkie załączniki do raportu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 października 2019, w tym skorygowane Ogłoszenie i skorygowaną Informację o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
Załączniki:Podstawa prawna:
§ 19 ust 1 pkt 1_-2_ w zw. z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ w związku z § 15 ust.

Załączniki

R22_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2018_19

R22S.A._Sprawozdanie_z_badania_SSF_30062019_PL___R9IB08_pades

R22S.A._Sprawozdanie_z_badania_JSF_30062019_PL___R9IB08_pades

R22_Sprawzodanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_2018_19

R22_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2018_19

R22_S.A._RegulaminWalnegoZgromadzenia R22_S.A._formularz_do_wykonywana_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_R22_spolka_akcyjna_2019_10.09.2019

R22_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_ZWZ_10.09.2019

R22_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_08.10.2019

R22_S.A._ZWZ_ogloszenie_10.09.2019

R22_S.A._wzor_pelnomocnictwa_i_zawiadomienia_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_ZWZ_08.10.2019

R22_S.A._uchwala_RN_forma_online_wnioski_Zarzadu_podzial_zysku_10.10.2019

R22_S.A._uchwala_Zarzadu_9_z_2019_rekomendacja_wyplaty_dywidendy_09.09.2019

odpis_uchwaly_RN_w_sprawie_polityki_charytatywnej_04.09.2019

R22_S.A._sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_spawozdanie_z_dzialalnosci_zalacznik_ocena_wypelniania_obowiazkow_informacyjnych_01.07.2018_-_30.06.2019_04.09.2019

sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_R22_S.A._z_dzialalnosci_i_z_oceny_sytuacji_Spolki_rok_obrotowy_01.07.2018_-_30.06.2019_04.09.2019

R22_S.A._sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_ocena_sprawozdan_Zarzadu_i_sprawozdan_finansowych_rok_obrotowy_01.07.2018_-_30.06.2019_04.09.2019

R22_S.A._sprawozdanie_uzupelniajace_RN_10.09.2019