Raport bieżący 35/2019

Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie R22 S.A. w dniu 8 października

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna _”Spółka”_, działając na podstawie § 19 ust 1 pkt 6_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_, niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 października 2019 roku.

Załączniki
R22_S.A._uchwaly_podjete_przez_ZWZ_R22_w_dniu_08.10.2019