Raport bieżący 36/2019

Temat
Wypłata dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki R22 S.A. _”Spółka”_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 października 2019 roku podjęło uchwałę nr 8 _”Uchwała”_ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019, następnie pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Spółki, i przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019 na wypłatę dywidendy w wysokości 4 230 000 złotych. W zakresie pozostałej kwoty zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.06.2019, tj. kwoty 671 842,22 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zadecydowało o jej przeznaczeniu na kapitał zapasowy Spółki. Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,30 zł na jedną akcję. Dywidenda będzie wypłacona z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2018 do 30.06.2019. Zgodnie z Uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 15 października 2019 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 22 października 2019 r. Wypłatą dywidendy objęto 14.100.000 akcji R22 S.A.

Podstawa prawna
§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_.