Raport bieżący 37/2018

Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji przez spółkę pośrednio zależną H88 S.A. w przedmiocie nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 27.04.2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zakończenie negocjacji, zawarcie przez spółkę zależną od H88 S.A. tj. H88 HOSTING S.R.L. _obie spółki są pośrednio zależne od Emitenta_ warunkowej umowy nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, w Rumuni i zawarcie dokumentu potwierdzającego wywołanie przez tą umowę skutków prawnych.

Treścią opóźnianej informacji poufnej było zawarcie w dniu 27.04.2018 roku przez spółkę pośrednio zależną H88 S.A. term sheetu rozpoczynającego negocjacje w przedmiocie nabycia 100% udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, w Rumuni. Term sheet przewidywał nabycie 100% udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L. za cenę 1.340.000 euro.