Raport bieżący 37/2019

Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 08.10.2019

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 512_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 października 2019 roku.

Załączniki
R22_S.A._wykaz_akcjonariuszy_ponad_5%_ZWZ_08.10.2019_final