Raport bieżący 38/2018

Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. warunkowej umowy nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd R22 z siedzibą w Poznaniu _”Emitent”_ informuje, że w dniu 29.08.2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. _spółka zależna H88 S.A._ dokumentu potwierdzającego wywołanie skutków prawnych przez warunkową umowę nabycia udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, w Rumuni.

Treścią opóźnianej informacji poufnej było zawarcie w dniu 29.08.2018 roku przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. jako kupującym z Claudiu Maciuceanu, jako sprzedającym warunkowej umowy nabycia 98 udziałów spółki S.C. WEB CLASS IT S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, w Rumuni, reprezentujący 98% kapitału zakładowego za cenę 1.340.000 euro _Umowa_. Podstawowymi warunkami uzależniającymi wywołanie skutków prawych przez Umowę było podwyższenie kapitału S.C. WEB CLASS IT S.R.L. w tym o 2 udziały, z których 1 udział objął H88 HOSTING S.R.L. i 1 udział objął H88 S.A. oraz zakończenie badań due diligence S.C. WEB CLASS IT S.R.L. Zgodnie z Umową przejście własności udziałów uzależnione zostało od otrzymania całości ceny sprzedaży przez sprzedającego, której płatność ustalono do 15 października 2018 roku.