Raport bieżący 4/2020

Temat
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 20.01.2020 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie „Towarzystwo” działające w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych „Fundusze” o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Zawiadomienie_zmniejszenie_5%