Raport bieżący 40/2018

Temat
Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną H88 HOSTING S.R.L. umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 02 października 2018 roku spółka pośrednio zależna H88 HOSTING S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie, która jest spółką zależną H88 S.A. oraz Spółka zawarły z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) umowę pożyczki („Umowa”). Na podstawie Umowy Fundusz udzielił H88 Hosting S.R.L. („Pożyczkobiorca”) pożyczki w kwocie 2.100.000 euro („Pożyczka”). Pożyczka ma charakter celowy na realizację przez H88 Hosting S.R.L akwizycji na rynku rumuńskim, w szczególności częściową zapłatę ceny nabycia udziałów spółek S.C. WEB CLASS IT S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie i NET DESIGN S.R.L. oraz częściowe refinansowanie ceny nabycia udziałów GĂZDUIRE WEB S.R.L. Spółka zapewniła i zagwarantowała, wykonanie wszelkich zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy, w przypadku ich nie wykonania przez Pożyczkobiorcę. Umowa nie przewiduje innych zabezpieczeń. Pożyczka udzielona została na okres 6 lat, z terminem spłaty nie później niż 31 grudnia 2024 roku i nie wcześniej niż 1 rok od wypłaty jej pierwszej transzy. Odsetki płatne są co pół roku tj. każdego 30 czerwca i 31 grudnia danego roku. Oprocentowanie Pożyczki odpowiadać będzie formule: EURIBOR 6M + 11,0% w skali roku.