Raport bieżący 47/2018

Temat
Ujawnienie stanu posiadania-znaczne pakiety akcji

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” informuje, iż w dniu 30.11.2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”), o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.