Raport bieżący 5/2019

Temat
Podział zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej „Vercom” S.A. o przeznaczeniu 100% zysku netto na dywidendę

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu „Spółka” informuje, że w dniu 26.04.2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej „Vercom” S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło między innymi uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 r. i przeznaczeniu 100% zysku netto „Vercom” S.A. w wysokości 7 434 843, 89 zł na dywidendę dla akcjonariuszy „Vercom” S.A. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie i wysokości dywidendy w łącznej kwocie 8 000 000,00 złotych, tj. 100% zysku netto za rok obrotowy 2018 powiększonego o kwotę 565 156,11 złotych z kapitałów zapasowego i rezerwowego „Vercom” S.A., pochodzącą z przeniesionych na kapitał zapasowy i rezerwowy zysków za poprzednie lata obrotowe, w tym kwotę 99 866,03 złotych z kapitału zapasowego „Vercom” S.A. oraz kwotę 465 290,08 złotych z kapitału rezerwowego „Vercom” S.A.

Termin wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vercom S.A. ustaliło do dnia 30.05.2019 roku.
Spółka posiada obecnie 252.685 akcji Vercom S.A., stanowiących 71,06% udziału w kapitale zakładowym oraz 252.685 głosów na walnym zgromadzeniu Vercom S.A. stanowiących 71,06% ogółu liczby głosów.

W związku z uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vercom S.A. Spółka otrzyma w drodze dywidendy kwotę 5 993 600,00 złotych.