Raport bieżący 50/2018

Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeni R22 S.A. w dniu 05.12.2018 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 6_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt 6_ rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_

Załączniki
18_12_06_uchwaly_podjete_przez_ZWZ_R22_S.A._w_dn._05.12.2018