Raport bieżący 51/2018

Temat
wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dn. 05.12.2018

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna „Spółka” mając na uwadze § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 7 lutego 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 512_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 7 lutego 2018 r. _Dz.U. z 2018 r. poz. 512_

Załączniki
18_12_11_akcjonariusze_powyzej_5%_na_ZWZ_R22_S.A._z_dn._05.12.2018