Raport bieżący 53/2018

Temat
Powołanie prokurenta

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu „Spółka” mając na uwadze § 5 pkt 5 i §10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_ niniejszym informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki udzielił prokury Pani Agnieszce Dwernickiej-Piaseckiej, która obejmuje umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z członkiem Zarządu Spółki. 

Poniżej przedstawiamy informacje nt. posiadanego przez Panią Agnieszkę Dwernicką-Piasecką wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk: Pani Agnieszka Dwernicka-Piasecka jest magistrem prawa ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa; W Spółce od 01.10.2017 zajmuje stanowisko Kierownika Działu Kadr i Płac, wcześniej przez 19 lat związana z grupą kapitałową, jako specjalista Działu Kadr i Płac. Pani Agnieszka Dwernicka-Piasecka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Dwernicka-Piasecka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 pkt 5 i §10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_