Raport bieżący 6/2019

Temat
Uchwała Zarządu w zakresie rozszerzenia celów oraz ustalenia harmonogramu skupu akcji własnych rekomendowanego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 12 lutego 2019 r., informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. przyjął uchwałę dotyczącą rozszerzenia celów oraz ustalenia harmonogramu rekomendowanego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki skupu akcji własnych („Uchwała”).

Zgodnie z Uchwałą Zarząd postanowił rozszerzyć obecne dopuszczalne cele skupu akcji własnych rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, tak aby poza umorzeniem, obejmowały również możliwość dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej.

Ponadto Zarząd podtrzymał wcześniejsze warunki proponowanego skupu akcji własnych R22 S.A. określone w ww. raporcie bieżącym, jednocześnie dokonując rozłożenia programu na dwa następujące etapy:
a) w pierwszym etapie zostanie zarekomendowane, aby spółka zależna R22 S.A. – tj. H88 S.A. dokonała skupu akcji własnych celem dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej, na który to skup przeznaczy kapitał rezerwowy w kwocie nie większej niż 2.500.000 zł (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Maksymalna cena nabycia akcji własnych wyniesie 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za 1 (słownie: jedną) akcję. Upoważnienie dla H88 obejmuje skup do 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji własnych R22 S.A. w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r.
b) w drugim etapie – w zależności od wielkości utworzonego kapitału rezerwowego w H88 S.A., wyników przeprowadzonego skupu w etapie pierwszym oraz sytuacji rynkowej, Zarząd Spółki podejmie kolejną uchwałę w zakresie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uruchomienia skupu akcji własnych przez R22 S.A. lub spółkę zależną, przeznaczając na ten cel kwotę, która wraz z kwotą skupu z etapu pierwszego, nie przekroczy kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięciu milionów złotych).

W celu rozpoczęcia etapu pierwszego skupu akcji własnych Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, któremu przedstawi projekty uchwał obejmujące zgodę na dokonanie skupu akcji własnych R22 przez Zarząd spółki zależnej, tj. H88 S.A. zgodnie z warunkami wskazanymi w lit. a powyżej.

Ostateczną decyzję o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych, w tym o jego warunkach, podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.