Raport bieżący 7/2019

Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd R22 spółka akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 1)-2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-829), przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro (biurowiec Bałtyk).

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał