Raport bieżący 8/2018

Temat

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu _”Spółka”_ informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 30/2018 i 31/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku postanowił: _i_ wyznaczyć na 16 stycznia 2018 roku dzień ostatniego notowania 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz _ii_ wprowadzić z dniem 17 stycznia 2018 roku do obrotu 3.500.000 akcji serii D, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenie ich kodem PLR220000018.