Raporty bieżące

DataNr RaportuTyp RaportuTemat
2019-05-17 17:068/2019ESPIZawarcie przez spółki pośrednio zależne H88 HOSTING S.R.L. oraz Net Design S.R.L. umów nabycia udziałów spółek w Rumunii
2019-05-16 17:167/2019ESPIZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R22 S.A.
2019-05-16 17:146/2019ESPIUchwała Zarządu w zakresie rozszerzenia celów oraz ustalenia harmonogramu skupu akcji własnych rekomendowanego Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
2019-04-26 12:325/2019ESPIPodział zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej "Vercom" S.A. o przeznaczeniu 100% zysku netto na dywidendę
2019-03-15 12:104/2019ESPIZawarcie przez R22 S.A. umowy z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
2019-03-13 16:463/2019ESPIUjawnienie opóźnionej informacji poufnej – ustalenie warunków transakcji przez R22 S.A. z TCEE Fund III S.C.A. Sicar w zakresie sprzedaży przez TCEE Fund III S.C.A. akcji spółki zależnej od R22 S.A., tj. akcji spółki H88 S.A.
2019-02-14 08:192/2019ESPISprzedaż segmentu hostingu w styczniu 2019 roku
2019-02-12 07:571/2019ESPIUchwała Zarządu dotyczącą rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki uchwalenie skupu akcji własnych
2018-12-20 14:0253/2018ESPIPowołanie prokurenta
2018-12-13 08:0352/2018ESPIPrzychody segmentu omnichannel communication w listopadzie 2018 roku.
2018-12-12 10:3551/2018ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dn. 05.12.2018
2018-12-06 16:1050/2018ESPIUchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeni R22 S.A. w dniu 05.12.2018 roku